วัดป่าพุทธยาน

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
Mueang, Mueang Loei District, Loei,
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
วัดป่าพุทธยาน บ้านกำเนิดเพชร จังหวัดเลย

วัดป่าพุทธยาน

วัดป่าพุทธยาน ตั้งอยู่เลขที่ 197 หมู่ 8 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ห่างจากตัวจังหวัดไปทางถนนสายเมืองเลย-เชียงคาน ประมาณ 5 กิโลเมตร วัดตั้งอยู่ริมถนน มีเนื้อที่ 13 ไร่ เศษ ปัจจุบันมีพระปลัดพิทยพลจิตฺตธฺมโม พรรษา 18 นธ.เอก, ประโยค 1-2,พธ.บ.,ศน.บ.,ร.ม. เป็นเจ้าอาวาส


ประวัติ

วัดป่าพุทธยานแต่เดิมนั้นตั้งอยู่ในบริเวณที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) เริ่มแรกนั้นตั้งขึ้นเป็นสำนักสงฆ์ เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2508 โดยมีหลวงพ่อเทียนจิตฺตสุโภอายุ 55 ปี พรรษา 10 เป็นเจ้าอาวาส ในพรรษาแรกมีพระภิกษุ สามเณร 12 รูป วัดนี้มีชาวบ้าน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านโพนปากภู และชาวบ้านกำเนิดเพชร เป็นผู้ร่วมก่อตั้งวัดป่าแห่งนี้ขึ้นมาและมีพระราชวีราภรณ์เจ้าคณะจังหวัดเลย เป็นผู้ตั้งชื่อว่า "วัดป่าพุทธยาน"

นับตั้งแต่ได้ตั้งวัดขึ้นมา พระภิกษุสงฆ์และสามเณรก็ได้เจริญสติกัมมัฏฐานเป็นประจำทุกวัน โดยมีหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภเป็นผู้ให้คำแนะนำสั่งสอนในการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน แบบสติปัฏฐานสี่ ท่านได้สอนลูกศิษย์อยู่หลายรุ่นจนมีความเชื่อมั่นว่าสามารถปฏิบัติได้เองอย่างถูกต้องดีแล้ว ท่านจึงออกธุดงค์ออกเผยแผ่ต่อไป

ต่อมาปี พ.ศ. 2512 พระอาจารย์สี ปรกฺกโม(ผู้เขียนบันทึกประวัติวัด) จึงได้เข้ามาปฏิบัติธรรมและเป็นประธานสงฆ์ขณะนั้นมีพระภิกษุและสามเณร อยู่จำพรรษารวมทั้งหมด 25 รูป และมีแม่ชี 12 คน สภาพบริเวณวัดเป็นป่าไม้ทั้งหมด มีทางพอเดินได้กว้างแค่ 2 เมตร มีศาลาการเปรียญ 1 หลัง กว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร มีกุฏิปฏิบัติธรรม 25 หลัง กุฏิแม่ชี 6 หลัง แต่ทำแบบไม่ถาวรเท่าไรนัก เพียงแต่พอกันแดดกันฝนได้เท่านั้น และมีเนื้อที่ของวัดมี 25 ไร่

การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยนั้น เป็นการปกครองกันแบบเรียกว่า "ผู้อ่อน ผู้อาวุโส" มีความเคารพอายุพรรษาของกันและกันเป็นอย่างดี มีความพร้อมเพียงกันดี สมานประสานสามัคคีต่อกัน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดี ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะยินดีในเสนาสนะอันสงัดอยู่เสมอ

ต่อมาปี พ.ศ. 2516 ก็ได้ตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นมาในสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ (วัดป่าพุทธยาน) และในปีเดียวกันนี้ ทางศึกษาจังหวัดเลยได้มาตั้งวิทยาลัยครูเลย (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยภัฏเลย) ที่บริเวณทุ่งขุมทองด้านหลังวัดป่าพุทธยานซึ่งพระภิกษุและสามเณรทุกรูปก็เห็นดีด้วย และต่อมาได้ขอที่ดินบริเวณที่ตั้งของวัดป่าพุทธยานทั้งหมดเพื่อสร้างเป็นวิทยาลัยครูเลย เรื่องนี้กคณะสงฆ์จึงมอบให้เจ้าคณะจังหวัดเลย เป็นเจ้าของเรื่องดำเนินการ ต่อมาท่านก็มีคำสั่งออกมาให้ยกที่ดินวัดป่าพุทธยานให้แก่วิทยาลัยครูเลย

ปี พ.ศ. 2517 ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2517 ได้ย้ายเสนาสนะมาตั้งแห่งใหม่ คือ สถานที่ในปัจจุบันนี้เอง โดยมีพระอาจารย์ คำเขียน สุวณฺโณเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และอธิการวิทยาลัยครูเลย ดร.บัญญัติ ลักษณะงาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส สถานที่แห่งใหม่นี้ไม่ได้เป็นป่า แต่เป็นบริเวณไร่นาข้าวของชาวบ้าน มีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน ซึ่งชาวบ้านมอบให้ เป็นติดกับที่ของกรมทางหลวงอีก 20 ไร่ 2 งาน จึงต้องขออาศัยอยู่ไปก่อน เมื่อตั้งอยู่มั่นคงดีแล้ว จึงทำหนังสือขอให้เป็นทางการภายหลังท่านบอกอย่างนั้น ในปีนี้มีพระภิกษุรวม สามเณร อยู่จำพรรษา 15 รูป และได้ก่อสร้างศาลาการเปรียญขึ้น 1 หลัง กุฏิ 7 หลัง (หลังเก่าที่รื้อมา) สภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบากมาก เพราะขาดแคลนน้ำดื่ม และน้ำใช้ อีกทั้งไม่มีร่มไม้จะอาศัยในเวลากลางวัน อีกทั้งสภาพพื้นที่ยังเป็นโนนสูง ต้องขุดบ่อลึกมาก แต่ได้น้ำน้อย พอถึงหน้าแล้งน้ำก็แห้งไปหมด ต้องอาศัยน้ำใช้จากชาวบ้านส่งให้ใช้เท่านั้น

ปี พ.ศ. 2520 พระอาจารย์สี ปรกฺกโมเป็นประธานสงฆ์ ได้ตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้นมา ทำการเรียนการสอน มีพระราชวีราภรณ์เจ้าคณะจังหวัดเลยเป็นประธานและเปิดรับสมัครเด็กนักเรียนชาย - หญิง ป.5 - 7 จำนวน 70 คน วิชาที่เรียน คือ วิชาพุทธ , ธรรม , คณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ และศนพิธี

หลักสูตรการเรียนการสอนได้จากกรมการศาสนาและมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรียนจบตามหลักสูตรนั้นแล้ว ทางศูนย์ได้ออกใบประกาศนียบัตรให้ได้ในนามของ มหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและต่อมาได้เข้าเป็นสาขาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ. 2537 พระอาจารย์สี ปรกฺกโมย้ายกลับไปจำพรรษาที่ภูมิลำเนา หลังจากนั้นได้มีพระภิกษุสงฆ์ สับเปลี่ยนกันหลายรูปเข้ามาอยู่เป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วย้ายออกไป

ปี พ.ศ. 2547 พระปลัดพิทยพล จิตฺตธฺมโมย้ายเข้ามาอยู่จำพรรษา (เป็นเพราะลูกวัด) ขณะนั้น มีพระภิกษุจำนวน 7 รูป สามเณร 13 รูป มีพระอาจารย์มาลัยเป็นประธานสงฆ์และต่อมาท่านได้ย้ายกลับไปจำพรรษาที่ภูมิลำเนาเดิม

ปี พ.ศ. 2549 พระปลัดพิทยพล จิตฺตธฺมโม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าพทุธยาน แต่งตั้งโดย พระราชวีราภรณ์แจ้าคณะจังหวัดเลย

นับตั้งแต่นั้นมา "วัดป่าพุทธยาน" ได้มีแนวทางการพัฒนาวัดควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและป่าชุมชน โดยจัดให้มีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำทุกปี ภายใต้ร่มเงาแห่งป่าตามรอยพ่อ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติและป่าไม้โดยใช้หลักธรรมในการหล่อหลอมกล่อมเกลาจิตใจ


สถานที่ตั้ง

วัดป่าพุทธยาน ตั้งอยู่ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

การเดินทาง

หากเดินทางจากตัวอำเภอเมืองเลย ใช้เส้นทางหมายเลข 201 ไปทางอำเภอเชียงคาน (ถนนเลย-เชียงคาน) ตรงไปตามเส้นทาง ประมาณ 4 กิโลเมตร จะผ่านวัดไป (อยู่ทางด้านขวา) ให้ตรงไปถึง 4 แยกบ้านกำเนิดเพชร ยูเทิร์นกลับ ประมาณ 500 เมตร ก็จะถึง วัดป่าพุทธยาน


เบอร์โทรศัพท์

-
สิ่งอำนวยความสะดวก