วัดสันติวนาราม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
-ไม่ระบุ-
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
มณฑลประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง และบริเวณรอบอุโบสถมีพระพุทธรูปสีทองอร่ามงดงามประดิษฐานเรียงรายนับร้อยองค์

วัดสันติวนารามมณฑลประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง และบริเวณรอบอุโบสถมีพระพุทธรูปสีทองอร่าม

งดงามประดิษฐานเรียงรายนับร้อยองค์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2482โดยพระครูพิทักษ์สังฆการเป็นผู้นำชาวบ้านสร้างขึ้น

เดิมชื่อว่า "วัดป่าศิริพิทักษ์อรัญวาส"ต่อมาพระพิมลธรรมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "วัดสันติวนาราม"

DSC_0324.jpg

วัดสันติวนารามตั้งอยู่เลขที่ 381 บ้านเชียงคาน ถนนมะลิวัลย์ หมู่ 1 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 12 ไร่ 98/10 ตารางวา โฉนดเลขที่ 2481วัดสันติวนาราม ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2482

โดยมีพระครูพิทักษ์สังฆการ เป็นผู้นำชาวบ้านสร้างวัดขึ้นในที่ดินซึ่งได้รับบริจาคจากนายเมธา นันทนา และนายแสน จันทไชยา

DSC_0323.jpg


เดิมตั้งชื่อวัดว่า วัดป่าศิริพิทักษ์อรัญญวาสต่อมา พ.ศ. 2500 พระพิมลธรรมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดสันติวนาราม ตามสภาพสถานที่ตั้งวัด

ซึ่งเป็นป่าสงบเงียบเหมาะแก่การนั่งวิปัสสนากรรมฐาน ชาวบ้านเรียกว่า “วัดป่าช้า” หรือ “วัดโนนป่าช้า” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2513 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร

DSC_0326.jpg


การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมเปิดสอน พ.ศ. 2501

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี เปิดสอน พ.ศ. 2530 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เปิดสอน พ.ศ. 2532

โรงเรียนผู้ใหญ่วัด เปิดสอน พ.ศ. 2516

นอกจากนี้มีหน่วย อ.ป.ต. ห้องสมุดประจำวัด และได้รับอนุญาต ตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษาในนามโรงเรียนวัดสันติวนารามวิทยา ตั้งแต่ปี 2537

เปิดสอน ม. 1 ถึง ม. 6 มีพระภิกษุสงฆ์สามเณรบวชเข้ามาเรียนปีละ 160 – 200 รูป

ส่วนมากจะเป็นบุตรที่ครอบครัวยากจน ไม่มีเงินส่งลูกเรียนโรงเรียนรัฐบาล จึงหันมาบวชเรียนในโรงเรียนวัด

ซึ่งทางวัดก็จัดการเรียนการสอนสงเคราะห์ ตามนโยบายของรัฐที่ขยายการศึกษาต่อไป

DSC_0344.jpg

ทางวัดสันติวนารามอำเภอเชียงคานจึงได้จัดสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญขึ้นเพื่อรองรับการศึกษา

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วยอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาอเนกประสงค์ เมรุ ศาลาพักร้อน

ศาลาตั้งศพ ปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูป แบบพระพุทธชินราชมณฑป บรรจุพระพุทธบาทจำลอง พระพุทธรูปบางมารวิชัย

DSC_0347.jpg


แหล่งข้อมูลจาก เทศบาลตำบลเชียงคานสิ่งอำนวยความสะดวก