บ้านโนนสวรรค์

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
-ไม่ระบุ-
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
ดิมชื่อ ”โหล่นโก” เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีต้นตะโกเยอะ เมื่อหมู่บ้านมีการพัฒนาเจริญรุ่งเรืองขึ้นจึงได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็น ”บ้านโนนสวรรค์” ดังปัจจุบันนี้

ประวัติบ้านโนนสวรรค์
หมู่ที่ 3 ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

ความเป็นมาของหมู่บ้าน
เดิมชื่อ ”โหล่นโก” เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีต้นตะโกเยอะ เมื่อปีพ.ศ.2504 มีบ้านเรือนอยู่ 21 หลัง มีการเลีอกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนแรกเมื่อปีพ.ศ.2505 ชื่อ นายสายยูร เหวนอก ในปีเดียวกันได้ก่อตั้งโรงเรียนโดยมีครูใหญ่คนแรกชื่อ นายไสว แสนธรรม เริ่มก่อตั้งวัดประจำหมู่บ้านขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2507 เมื่อหมู่บ้านมีการพัฒนาเจริญรุ่งเรืองขึ้นจึงได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็น ”บ้านโนนสวรรค์” ดังปัจจุบันนี้


ข้อมูลจาก ประวัติศาสตร์หมู่บ้านและชุมชนในจังหวัดเลย อำเภอเอราวัณ โดย กศน.อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โครงการหนังสือสามัญประจำบ้าน เล่มที่8 สำนักงาน กศน. จังหวัดเลย พ.ศ.2553

สิ่งอำนวยความสะดวก