บ้านชมน้อย

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
Chom Charoen, Pak Chom District, Loei,
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
เหตุจากในพื้นที่มีลำน้ำชมไหลผ่าน และประชากรในหมู่บ้านมีน้อย จึงได้ตั้งชื่อบ้านว่า “ บ้านชมน้อย ”ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย

ประวัติบ้านชมน้อย
หมู่ 2 ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย

ความหมายของชื่อหมู่บ้าน
ชม หมายถึง ชื่อลำน้ำ
น้อย หมายถึง เมื่อก่อนจำนวนหลังคาเรือนน้อยอยู่ใกล้ลำน้ำชม

ประวัติหมู่บ้าน
บ้านชมน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย เป็นชุมชนที่เมื่อก่อนเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งไม่สามารถบุกรุกเข้าทำเป็นที่พักได้ต่อมาคนในสมัยก่อนเดินทางผ่านไปมาไปเที่ยวบ้าง หาของป่าบ้างทำให้เกิดการค้างแรม ณ พื้นที่ นานไปก็บุกรุกทำเป็นที่พักอาศัย เริ่มแรกชาวบ้านเข้ามาอาศัยอยู่ จำนวน 8 ครัวเรือน และต่อมาก็เพิ่มจำนวนขึ้นเป็น 27 ครัวเรือน หน่วยงานของราชการเข้ามาช่วยพัฒนาส่งเสริมอาชีพและตั้งเป็นหมู่บ้าน ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2008 ได้ตั้งชื่อบ้านว่า “ บ้านชมน้อย ” เหตุจากในพื้นที่มีลำน้ำชมไหลผ่าน และประชากรในหมู่บ้านมีน้อย จึงได้ตั้งชื่อบ้านว่า “ บ้านชมน้อย ”ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย

ลักษณะที่ตั้งของหมู่บ้าน
บ้านชมน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลชมเจริญ ตั้งอยู่ที่ทางทิศเหนือของอำเภอปากชม ห่างจากอำเภอปากชมประมาณ 39 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเลย ประมาณ 53 กิโลเมตร ตามถนนสายบ้านธาตุ – ปากชม พื้นที่ของหมู่บ้านทั้งหมด ประมาณ 3,000 ไร่จำนวนหลังคาเรือน ทั้งหมด..123.หลังคาเรือน ประชากร 450 คน แยกเป็น ชาย 230 คน หญิง 220 คน

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดกับบ้านห้วยอาลัย หมู่ที่ 3ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม
ทิศใต้ ติดกับบ้านชมเจริญ หมู่ที่ 1ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม
ทิศตะวันออก ติดกับบ้านกลาง หมู่ที่ 1ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม
ทิศตะวันตก ติดกับบ้านโนนภูทองตำบลบ้านธาตุ อำเภอเชียงคาน

ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นพื้นที่ราบสูงลาดเอียง ลาดชันตามเชิงเขาชัน การใช้ประโยชน์ของพื้นที่
- ที่อาศัย ประมาณ 250 ไร่
- ที่ทำการเกษตร ประมาณ 2,650 ไร่
- ที่สาธารณะหมู่บ้าน ประมาณ 100 ไร่

การประกอบอาชีพของราษฎรในหมู่บ้าน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ข้าว,มันสำปะหลัง, ยางพารา เป็นต้น ด้านหัตถกรรม/ อุตสาหกรรม/ สินค้า OTOP คือข้าวแตนรสแตงโม กล้วยทอด กล้วยอบเนย

แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ประกอบด้วย
ห้วยชม, ห้วยปลากั้ง, ห้วยสีชมพู, ห้วยน้ำเมย,ห้วยกลม

ผู้นำชุมชน
1. นายดวงจันทร์ มโนมัย ผู้ก่อตั้ง พ.ศ.2008ถูกลอบทำร้ายเสียชีวิต (อดีตผู้ใหญ่บ้าน)
2. นายสลัด เพียคำ 2502 (อดีตผู้ใหญ่บ้าน)
3. นายประนอม ทองอัญชา ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน

แหล่งเรียนรู้
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านชมน้อย การทำข้าวแตนรสแตงโม, กล้วยอบเนย ฯ

ประเพณี / วัฒนธรรม
มีบุญประจำปี ตามเทศกาลของชาวอีสาน หรือฮีตสิบสอง ครองสิบสี่

ภูมิปัญญาชาวบ้าน
การทอผ้าพื้นเมืองโบราณบ้านชมน้อย


ข้อมูลจาก ประวัติศาสตร์หมู่บ้านและชุมชนในจังหวัดเลย อำเภอปากชม โดย กศน.อำเภอปากชม จังหวัดเลย โครงการหนังสือสามัญประจำบ้าน สำนักงาน กศน. จังหวัดเลย พ.ศ.2553

สิ่งอำนวยความสะดวก