บ้านศรีโพนแท่น

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน เลย 42110
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
รี หมายถึง ดี งาม โพน หมายถึง สถานที่ที่มีลักษณะเป็นเนินสูง แท่น หมายถึง ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งมีลำต้น ขนาดใหญ่ มีชื่อว่ากกแท่นใหญ่

ประวัติศาสตร์บ้านศรีโพนแท่น

หมู่ที่ 7 ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย


ประวัตละความเป็นมาของหมู่บ้าน

ศรี หมายถึง ดี งาม

โพน หมายถึง สถานที่ที่มีลักษณะเป็นเนินสูง

แท่น หมายถึง ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งมีลำต้น ขนาดใหญ่ มีชื่อว่ากกแท่นใหญ่

เดิมมีลักษณะประเทศเป็นป่าโป่ง มีสัตว์อาศัยอยู่มากพื้นที่อยู่ราบเป็นที่ราบสูงบ้าง การตั้งบ้านเรือนครั้งแรกมีอยู่ 8 ครอบครัว โดยชาวบ้านนาซ่าวหมู่ที่ 1 ส่วนใหญ่อพยพมาจากเมืองหลวงพระบาง เมืองเวียงจันทร์ เมืองแมคกาสี เป็นชาวลาวเป็นผู้ตั้งหมู่บ้านคนแรก คือ ขุนหมื่นนารินทร์กับแสนคำบุญขอ ต่อมานายแก่ จันสด เสนอต่อนายอำเภอเชียงคาน นายอรุณ ปู่สุภาพและช่วงประมาณปี พ.ศ. 2516 แยกเป็นหมู่บ้านใหม่โดยได้แยกตัวออกจากบ้านนาซ่าวหมู่ที่ 1 และได้ชื่อหมู่บ้านใหม่ว่าศรีโพนแท่นคือ หมู่ที่ 7 ซึ่งตั้งชื่อมาจากวัดศรีโพนแท่น

(สาเหตุที่ตั้งชื่อบ้านตามวัด เพราะวัดจะมีกกแท่นใหญ่อยู่ชาวบ้านเลยเอาตรงนั้นมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านว่าหมาบ้านศรีโพนแท่น) จนถึงปัจจุบัน ผู้ใหญ่บ้านในปัจจุบัน นายเมก อินอ่ำ บ้านศรีโพนแท่นหมู่ที่ 13 แยกจากหมู่ที่ 7 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2544


สถานที่สำคัญในชุมชน

วัดศรีโพนแท่น ตั้งอยู่เลขที่ 319 หมู่ที่ 13 ตำบลนาว่าว สร้างขึ้นเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2496สร้างขึ้นเป็นสำนักปฏิบัติกรรมฐานที่ศักดิ์สิทธิ์ ของหมู่บ้าน ชาวบ้านให้ความเคารพและศรัทธาการบริหารและการปกครอง เจ้าอาวาสวัดรูปแรกคือ พระราชศีลสังวาร (พระมหาโสภน สุทธะจันโทน) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 – ฑ.ศ. 2531 และพระครูโสภน วิสุทธิสาร เป็นเจ้าอาวาสวัดรูปปัจจุบัน

ศูนย์วัฒนธรรมผีขนน้ำเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของตำบลนาซ่าว เป็นที่ศึกษาประวัติความเป็นมาและตำนานผีขนน้ำ จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2550 บ้านศรีโพนแท่น หมู่ที่ 7 ตำบลนาซ่าว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าวเป็นผู้บริหารจัดการข้อมูลจาก ประวัติศาสตร์หมู่บ้านและชุมชนในจังหวัดเลย อำเภอเชียงคาน โดย กศน.อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โครงการหนังสือสามัญประจำบ้าน สำนักงาน กศน. จังหวัดเลย พ.ศ.2553

สิ่งอำนวยความสะดวก