บ้านทรายขาวนอก

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง เลย
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
บ้านทรายขาว หมู่ที่ 2 เดิมเป็นหมู่ที่ 5 บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ประวัติบ้านทรายขาวนอก

หมู่ที่ 2 ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย


ความหมายของชื่อหมู่บ้าน

ทราย หมายถึง ผงเกิดจากหินที่บดกันเป็นเม็ดเล็กๆ

ขาว หมายถึง สีเหมือนสำลี ผ่องใส บริสุทธิ์ สะอาด

นอก หมายถึง ตรงข้ามกับใน

บ้านทรายขาวนอก หมายถึง หมู่บ้านตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นทรายสีขาวสะอาดสดใสและอยู่ตอนนอกออกมา


ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านทรายขาว หมู่ที่ 2 เดิมเป็นหมู่ที่ 5 บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยการปกครองของ นายแดง จันทาคำ เป็นกำนันตำบลทรายขาว ซึ่งต่อมาได้แยกการปกครองออกมาจาก หมู่ที่ 5 เป็นหมู่ที่ 16 โดยการปกครองของ นายเฉลิม คุณฟอง เป็นผู้ใหญ่บ้าน เมื่อปี พ.ศ. 2519 โดยนายทองดา คับเพียง เป็นผู้ใหญ่บ้านและได้เปลี่ยนการปกครองจากหมู่ที่ 16 เป็นหมู่ที่ 2 ปัจจุบัน

อนึ่ง เรื่องเดิม เมืองเซไล เซลิว เซไล เซเลย พ่อเจ้าฟ้าร่มขาว นำผู้คนอพยพมาเมื่อปี พ.ศ. 1897 ได้ตั้งเมืองริมฝั่งแม่น้ำเลย ครั้งแรกเรียกชื่อเมืองตามแม่น้ำที่พวกตนตั้งขึ้นว่า เซลิวหรือเซเลย จนได้สร้างวัดต่างๆขึ้นตามริมแม่น้ำเลย ซึ่งก็มีวัดเทิง อยู่หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว, วัดกู่คำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 1,900, วัดโพธิ์เย็น ต่อมาก็เรียกเมืองเลยเป็นเมืองทรายขาว


สถานที่สำคัญ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาวนอก ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย วัดเทิง อยู่หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว, วัดกู่คำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 1,900, วัดโพธิ์เย็น, วัดป่าวังทรายทอง


อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อเขตตำบลเขาหลวง

ทิศใต้ ติดจ่อกับหมู่ 5 บ้านทรายขาวใน

ทิศตะวันออก ติดต่อบ้านบุ่งค้อ หมู่ 1

ทิศตะวันตก ติดต่อบ้านทรายขาวเหนือ หมู่ 17


ลักษณะประชากร

อยู่กันแบบพี่น้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน มีอะไรก็แบ่งปันกันได้ เหมือนญาติพี่น้องและครอบครัวเดียวกัน มีน้ำใจซึ่งกันและกันด้วยดีมีอะไรก็แบ่งปันกัน


ลักษณะการปกครอง

ปกครองแบบพี่แบบน้อง เข้าใจหากมีปัญหากันในหมู่บ้านจะเปรียบเสมือนพ่อสอนลูกและเหมือนพี่น้อง เหมือนญาติกันบอกๆ กันไป


สภาพทางเศรษฐกิจ

ส่วนมากประกอบอาชีพทำไร่ – ทำนา เป็นอาชีพหลัก อาชีพเสริมขายสลากกินแบ่งรัฐบาล และเริ่มมีการทำสวนยางพาราเข้ามาเป็นอาชีพเสริมบ้าง


การประกอบอาชีพและรายได้

อาชีพเกษตรกร ทำนา – ทำไร่, ไร่ข้าวโพด – ไร่เดือย, นาปัง, ถั่วเหลือง, ไร่พริก, สวนยางพารา


การศึกษา

จากอดีตการศึกษา ป.1 – ป.7 สูงสุด ป.4 ปัจจุบันการศึกษาและวุฒิการศึกษาระดับม.ปลาย จนถึงปริญญา


ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม

บุญเลี้ยงเจ้าฟ้าล่มขาว ( เลี้ยงปี )

ประเพณีบุญเดือนหก ( บุญบั้งไฟ )

ประเพณีสงกาการณ์ ( เลี้ยงพาข้าวแลง )


ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดผู้ให้ข้อมูล นายบัวพัน ลุนภา ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

สิ่งอำนวยความสะดวก