บ้านโนนสวรรค์

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
-ไม่ระบุ-
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
โนน หมายถึง เนิน, ที่สูง สวรรค์ หมายถึง โลกของเทวดา, เมืองฟ้า

ประวัติบ้านโนนสวรรค์
หมู่ 8 ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย
ความหมายของชื่อหมู่บ้าน
โนน หมายถึง เนิน, ที่สูง สวรรค์ หมายถึง โลกของเทวดา, เมืองฟ้า

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
เมื่อปี พ.ศ. 2536 ทางราชการพิจารณาเห็นว่าบ้านสงาวมีการขยายหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ง่ายต่อการปกครองจึงออกมาอีก 1 หมู่บ้าน และตั้งชื่อว่าบ้านโนนสวรรค์
1. นายฝน ไชยคีนี ผู้ใหญ่บ้าน
2. นายมนูศักดิ์ น้อยเพียง เป็นกำนันตำบลห้วยพิชัย (ผู้ใหญ่บ้าน) คนปัจจุบัน

ลักษณะที่ตั้งของหมู่บ้าน
สภาพทั่วไป
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยพิชัย ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอปากชม ห่างจากอำเภอปากชม ประมาณ10 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเลย ประมาณ 117 กม พื้นที่ของหมู่บ้านทั้งหมด ประมาณ 8,500 ไร่จำนวนครัวเรือน ทั้งหมด 260 หลังคาเรือน ประชากร 780 คน แยกเป็น ชาย 380 คน หญิง 400 คน
อาณาเขตติดต่อของหมู่บ้าน
ทิศเหนือ ติดกับบ้านสงาว หมู่ที่ 4ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม
ทิศใต้ ติดกับ บ้านห้วยทับช้าง หมู่ที่ 7ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม
ทิศตะวันออก ติดกับบ้านปากปัด หมู่ที่ 1ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม
ทิศตะวันตก ติดกับแม่น้ำโขง สปปล. ลาว

ลักษณะภูมิประเทศ / ลักษณะพื้นที่ของหมู่บ้าน
เป็นที่ราบสูง พื้นที่ลาดชัน ตามไหล่เขา หมู่บ้านมีพื้นที่ภูเขาเป็นส่วนใหญ่ ด้านทิศเหนือของหมู่บ้านติดกับแม่น้ำโขง การใช้ประโยชน์ของพื้นที่หมู่บ้าน ดังนี้
- พื้นที่การเกษตร ประมาณ 4,500 ไร่
- พื้นที่อยู่อาศัย ประมาณ 245 ไร่
- พื้นที่สาธารณะประโยชน์ เช่น ป่าชุมชน แม่น้ำ ภูเขา พื้นที่ว่างปล่าว ประมาณ 3,755 ไร่

ผู้นำชุมชน
1. นายฝน ไชยคีนี ผู้ใหญ่บ้าน
2. นายมนูศักดิ์ น้อยเพียง เป็นกำนันตำบลห้วยพิชัย (ผู้ใหญ่บ้าน) คนปัจจุบัน

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญๆในหมู่บ้าน
- งานสงกรานต์ที่หาดสวรรค์ เป็นหาดทรายริมน้ำโขงในหมู่บ้าน จัดงานสงกรานต์ทุกปี
- งานออกพรรษา แข่งเรือกาบแม่โขง มีเรือจากหมู่บ้านต่างๆ ในตำบลเข้าแข่งขันทุกปี
- จับปลาอ่างเก็บน้ำห้วยอาง
ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) สุรากลั่นพื้นบ้าน (สุราขาว 40 ดีกรี)
ด้านหัตถกรรม เป็นเครื่องจักสาน เช่น กระติ๊บข้าว หวดนึ่งข้าวเหนียว ถักอวน ถักสวิง และเครื่องมือจับปลา
เช่น ตุ้ม ไซ ฯลฯ ทำใช้ในครัวเรือนและขายบางส่วน
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน /แปลงสาธิตการเกษตร /ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงใน หมู่บ้าน 1 แห่ง กิจกรรมศูนย์ฯ คือ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งสาธิตการเกษตร มีแปลงสาธิต ฯลฯ

ประเพณี / วัฒนธรรม
ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีในบ้านโนนสวรรค์ได้ยึดหลักจารีตประเพณีที่เคยปฏิบัติมาแต่มีบางอย่าง
ที่หดหายและได้ลดความสำคัญลง ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านคือการทำบุญประทายข้าวเปลือก หรือบุญประจำปีของหมู่บ้าน


ข้อมูลจาก ประวัติศาสตร์หมู่บ้านและชุมชนในจังหวัดเลย อำเภอปากชม โดย กศน.อำเภอปากชม จังหวัดเลย โครงการหนังสือสามัญประจำบ้าน สำนักงาน กศน. จังหวัดเลย พ.ศ.2553

สิ่งอำนวยความสะดวก