บ้านหนองขอนทอง

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน เลย 42110
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-

ประวัติศาสตร์บ้านหนองขอนทอง

หมู่ที่ 8 ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย


ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้าน

หนอง หมายถึงหนองน้ำ หรือแหล่งน้ำที่เกิด ขึ้นเองตามธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์

สะพุง คือ ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติมีชื่อว่าต้นสะพุง

เดิมขึ้นกับบ้านโพน ที่ตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นได้ประมาณ 100 กว่าปี โดยมีกลุ้มคน 3 กลุ่มรวมตัวกันคือ

1. กลุ่มที่มาจากบ้านเก่านาป่าหวาย มีท้าวนาคำขุนพ่อคล่องหรือนายพายุ ประสงค์ เป็นผู้นำ

2. กลุ่มที่ มาจากบ้านเก่าโพนทอง ปัจจุบันอยู่ติดกับห้วยน้ำปุ้นโดยมีนายดวง-นางมี และขุนอินทร์ เป็นผู้นำ

3. กลุ่มจากบ้านผาแบ่นมีขุนพ่อบัว พรมมาวันนาเป็นผู้นำทั้ง 3 กลุ่มนี้มารวมกันจัดตั้งหมู่บ้านเป็นบ้านโพนและตั้งให้ขุนพ่อบัวพรมมาวันนาเป็นผู้ปกครองหมู่บ้านได้ก่อสร้างวัดศรีสะอาดโพนทันและวัดศรีรัตนาราม มีผู้นำหมูบ้านมาแล้ว 13 คน

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2539 กรมการปกครองกรทรวงมหาดไทย ประกาศให้แยกหมู่บ้านโพนออกเป็น 2 ส่วน หมู่บ้านโดยแยกหมู่บ้านออกมาจาก หมู่ที่ 3 ส่วนที่แยกออกมาใหม่ชื่อว่า บ้านหนองสะพุง (โดยตั้งชื่อตามหนองน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอยู่ในหมู่บ้านซึ่งมีต้นสะพุงขึ้นอยู่กลางหนองน้ำและมีปลาเยอะแยะมากเป็นที่ทำมาหากินของคนในหมู่บ้าน )จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองสะพุงในปัจจุบันมีผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายกาลาด คำพา และผู้ใหญ่บ้านคนในปัจจุบันคือนายหวล คำไชย


สถานที่สำคัญ

วัดศรีสะอาดโพนทัน บ้านหนองสะพุง หมู่ที่ 10 จดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2432 สร้างขึ้นเป็นสำนักปฏิบัติกรรมฐานเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านและชาวบ้าน ให้ความเคารพและศรัทธาเป้นอย่างมาก การบริหารและการปกครอง เจ้าอาวาสวัดรูปแรกคือ พระอาจารย์ บุญมามาจำพรรษาหลายปี และพระอาจารย์ชิน ชินวโส เป็นเจ้าอาวาสวัดรูปแรก

ข้อมูลจากประวัติศาสตร์หมู่บ้านและชุมชนในจังหวัดเลย อำเภอเชียงคาน โดย กศน.อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โครงการหนังสือสามัญประจำบ้าน สำนักงาน กศน. จังหวัดเลย พ.ศ.2553

สิ่งอำนวยความสะดวก