รองฝ่ายบริหารงานทั่วไป พบปะชี้แจงนักเรียนหน้าเสาธง

ท่านรองชีพวานนท์ โชติการพิพัฒน์ รองฝ่ายบริหารงานทั่วไป พบปะชี้แจงนักเรียนหน้าเสาธง ในเรื่อง การใช้ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนและการไม่นำอาหารขึ้นมารับประทานบนอาคารเรียน และกำชับให้นักเรียนช่วยกันดูแลความสะอาดและเครือข่ายที่รับผิดชอบแต่ละชั้นเรียนช่วยกันกำกับดูแล
ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : โรงเรียนเลยพิทยาคม