รองฝ่ายบริหารงานทั่วไป พบปะชี้แจงนักเรียนหน้าเสาธง