ผู้ว่าฯเลย อวยพรปีใหม่และมอบผ้าห่มกันหนาว

เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 ว่าที่นายกองเอก ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลย เป็นประธานในการให้โอวาท อวยพรปีใหม่และมอบผ้าห่มกันหนาว แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน โดยมีว่าที่นายกองเอก ณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิก อส. สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลยที่ 2 เข้าร่วมงานด้วย ณ สนามหน้ากองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลยที่ 2 บ้านท่าแพ

ว่าที่นายกองเอก ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้บังคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลย กล่าวว่า ในห้วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมที่ผ่านมา ประเทศไทยมีสภาพอากาศหนาวเย็นในหลายพื้นที่ และจังหวัดเลยเป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบกับอากาศหนาวเย็น ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของราษฎรชาวจังหวัดเลยในหลายพื้นที่ ซึ่งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลย ได้มีบทบาทในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในระยะที่ผ่านมา ดังนั้นจึงอยากจะขอชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจทุ่มเท เสียสละ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม พร้อมขอให้รักษาระเบียบวินัยของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไว้ตลอดไป
จากนั้น ว่าที่นายกองเอก ณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลย กล่าวต่อว่า สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลยนั้น ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและปฏิบัติติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายด้วยดีตลอดมา จึงสมควรได้รับคำชื่นชมและขวัญกำลังใจจากผู้บังคับบัญชา โดยในการนี้ได้รับการสนับสนุนผ้าห่มกันหนาวจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย จำนวน 160 ผืน เพื่อมอบเป็นขวัญกำลังใจให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดเลยที่ 2 และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองเลยที่ 3 ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : กรมประชาสัมพันธ์