ร้านค้าในจังหวัดเลยที่สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(EDC)ได้แล้ว