กิจกรรมนำนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร เพื่อทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวัฒนธรรมไทเลย