ขอเชิญร่วมประเพณีสืบชะตาแม่น้ำโขง 2561

ประเพณีสืบชะตาแม่น้ำโขง เป็นการต่ออายุ การเคารพนับถือผู้มีพระคุณ รวมทั้งเป็นกุศโลบายสำคัญในการสร้างสำนึกเชิงนิเวศให้เกิดขึ้นกับคน
ในวิถีชุมชนลุ่มน้ำโขง ให้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของแม่น้ำโขงในฐานะทรัพยากรอันมีค่ายิ่งของคนเชียงคาน ทำให้ทุกคนทุกฝ่ายได้ร่วมกันฟื้นฟู
และดำรงรักษางานสืบชะตาแม่น้ำโขง ให้ดำรงคุณค่าสืบไป

กำหนดการประเพณีสืบชะตาแม่น้ำโขง 2561

10 สิงหาคม 2561 ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเชียงคาน
7. 00 น. ขอเชิญท่านร่วมทำบุญ อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษชาวเชียงคาน
8. 00 น.ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดูแลคุ้มครองชาวเชียงคานให้อยู่เย็นเป็นสุข
16. 30 น. ขบวนแห่เฉลิมฉลองของชาวเชียงคาน ชาติพันธุ์เชื้อสายชาวเชียงคานและชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
18. 00 น. การแสดงจากเชื้อสายชาวเชียงคานและชุมเชื่อมโยงการท่องเที่ยว