บ้านนาเจริญ

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
-ไม่ระบุ-
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
นา หมายถึง พื้นดินสำหรับปลูกข้าว เจริญ หมายถึง เติมโต,มากขึ้น,งอกงาม,สมบูรณ์

ประวัติบ้านนาเจริญ
หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ความเป็นมา
นา หมายถึง พื้นดินสำหรับปลูกข้าว
เจริญ หมายถึง เติมโต,มากขึ้น,งอกงาม,สมบูรณ์
เมื่อประมาณ พ.ศ. 2425 ได้มีนายพรานคนหนึ่งชื่อ นายนา นามกันยา ซึ่งมาจากบ้านปวนพุ อำเภอภูกระดึง ได้เข้ามาล่าสัตว์บริเวณนี้ (บ้านนามูลตุ่น ) ได้พบวัวบามีเขาเป็นสีทอง จริงได้เดินตามวัวบาตัวนั้นมาเรื่อยๆ ผ่านลำน้ำห้วยสีเสียด จนถึงลำน้ำเปื่อย นายพรานนา จริงเริ่มท้อใจเพราะเกรงว่าวัวบาจะขึ้นไปเขาหลวงแล้ว เขาจึงเดินทางกลับ ผ่านภูเขานาขี้ตุ่น มีข่วยตุ่นจำนวนมากและเห็นว่ามีความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำมาหากิน นายพรานคนดังกล่าวจึงได้พาครอบครัวมาอยู่ 3-5 หลังคา ต่อมาจึงมีคนอพยพเข้ามาอยู่เรื่อยๆ จนกลายเป็นหมู่บ้าน โดยมี นายเฮื่อง ภาษี เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกบ้านนาเจริญ เดิมชื่อว่า บ้านนามูลตุ่น ฉะนั้นประวัติหมู่บ้านจึงเหมือนกันกับบ้านนามูลตุ่น ในปี พ.ศ. 2527 ได้แยกหมู่บ้านขึ้นใหม่เพื่อง่ายต่อการปกครอง ส่วนที่มาของชื่อหมู่บ้านนั้น คือเป็นประเทศที่เป็นลุ่มมีน้ำห้วยเปื่อยไหลผ่านตลอดปี ทำไร่ทำนาได้อย่างอุดมสมบูรณ์

สถานที่สำคัญ
วัดเวฬุวัน เป็นวัดขนาดกลาง เป็นวัดที่ปฏิบัติด้านมหานิกาย ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน มีพื้นที่อยู่ที่ราบ มีพื้นที่ร่มรื่น ห้อมล้อมด้วยป่าต้นไผ่ เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม วัดเวฬุวัน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2515 มีปัจจุบัน พระอธิการสมชาย อภิวโส เป็นเจ้าอาวาส


ข้อมูลจาก ประวัติศาสตร์หมู่บ้านและชุมชนในจังหวัดเลย อำเภอภูหลวง โดย กศน.อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย โครงการหนังสือสามัญประจำบ้านเล่มที่8 สำนักงาน กศน. จังหวัดเลย

สิ่งอำนวยความสะดวก