14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

9 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พัฒนาด้านแหล่งน้ำ ในจังหวัดเลย

โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย