มารู้จักเมืองเลย ที่พิพิธภัณฑ์เมืองเลย

อาคารที่ว่าการอำเภอเมือง(หลังเก่า), ถนนเจริญรัฐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
มารู้จักเมืองเลย ที่พิพิธภัณฑ์เมืองเลย สถานที่ที่บอกเล่าเรื่องราวของจังหวัดเลย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ของอำเภอเมืองเลยที่ไม่ควรพลาดที่จะเข้าไปชม และสัมผัส
Gotoloei ได้มีโอกาสเข้าไปชมเลยเก็บภาพ บางส่วนของพิพิธภัณฑ์เมืองเลย มาให้ชมกันครับDSC_0015_Snapseed.jpg

พิพิธภัณฑ์เมืองเลยเกิดจากการที่จังหวัดเลย ได้ปรับปรุง อาคารศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเก่าซึ่งเคยเป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมพสกนิกรชาวจังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2498 และเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมทั้งสองพระองค์ในครั้งนี้จึงได้มีการจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่เจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 และนำเอาพระบรมฉายาลักษณ์ ประดิษฐานไว้ให้พสกนิกรชาวไทยโดยเฉพาะชาวเมืองเลย ได้มีการเชิญนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นักประวัติศาสตร์ได้ปรึกษา หารือ สืบค้นหาหลักฐานแล้วกำหนดโซนการเรียนรู้ เป็น 7 โซน ได้แก่DSC_0017_Snapseed.jpg

โซนที่ 1 มารู้จักเมืองเลยแสดงสัญลักษณ์ของจังหวัดเลยที่เป็นเอกลักษณ์ของคนเมืองเลย ได้แก่ พระธาตุศรีสองรัก อุเทสิกเจดีย์ ที่สร้างโดยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาและพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช แห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทร์) เมื่อปี พ.ศ. 2103DSC_0019_Snapseed.jpg
โซน 2 ย้อนประวัติศาสตร์นำหลักฐานทางโบราณคดีที่มีตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์มาแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของเผ่าพันธุ์คนเมืองเลยDSC_0022.jpg
โซนที่ 3 รวมเผ่าชนทุกเหล่านำภาพจำลองของเผ่าพันธุ์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ซึ่งได้แก่ ไทเลย ไทยพวน ไทดำ ไทเลยเชื้อสายเวียดนาม

DSC_0031_Snapseed.jpg

โซนที่ 4 วัฒนธรรมก่อกำเนิดเมืองเลยผู้ชมจะเห็นถึงประเพณีวัฒนธรรมฮีตสิบสองคองสิบสี่ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่างจากชาวอีสานอื่นๆ วัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง

DSC_0026_Snapseed.jpg

โซนที่ 5 ยุทธศาสตร์และอาณาเขต สภาพทางธรณีวิทยาที่มีความหลากหลายทั้งภูเขาสูง ที่ราบเชิงเขาที่ราบลุ่ม และแม่น้ำทำให้จังหวัดเลยมีคำขวัญว่า “เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม” ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นเมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู ถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์ มั่นคงความสะอาด (ประวัติ และความเปลี่ยนแปลง ของคำขวัญจังหวัดเลย)การเป็นเมืองชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถึง 194 กิโลเมตร และมีช่องทางติดต่อค้าขายกันตลอดแนว

DSC_0030_Snapseed.jpg

โซนที่ 6 การบริการและการปกครองลำดับเหตุการณ์สำคัญของการตั้งเมือง ตั้งแต่สมัยบูรณาญาสิทธิราชจนกระทั่งสมัยการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

DSC_0039_Snapseed.jpg

โซนที่ 7 สรรเสริญพระบารมี ห้องนี้เคยเป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรชาวจังหวัดเลยครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2498 แล้วเสด็จลงพลับพลาที่ประทับหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้และได้มีกระแสพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวจังหวัดเลยที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ อย่างคับคั่ง เต็มสนาม

DSC_0038_Snapseed.jpg

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน
เวลา 08.30 - 16.30 น.

ข้อมูลจาก
https://www.tourismthailand.org