บ้านกกเต็น

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง เลย
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
ดิมบ้านกกเต็นเป็นส่วนหนึ่งของบ้านโคกมน ที่ตั้งชื่อว่าบ้านกกเต็นนั้นเพราะมีต้นเต็นใหญ่ อายุเก่าแก่ อยู่ในหมู่บ้านเมื่อทำเรื่องแยกหมู่บ้านจากโคกมน จึงได้ตั้งชื่อตามต้นเต็นใหญ่ว่า “บ้านกกเต็น” มาถึงปัจจุบัน

บ้านกกเต็น

ประวัติบ้านกกเต็น

หมู่ที่ 16 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย


ประวัติความเป็นมา

เดิมบ้านกกเต็นเป็นส่วนหนึ่งของบ้านโคกมน หมู่ที่ 6 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดย มีครอบครัวของนายมี วันทอง และนายเล่ง แก้วสมบัติ ได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่อีกฝั่งหนึ่งของลำน้ำปวนเพราะพื้นที่ในบ้านโคกมนมีความคับแคบ ไม่เพียงพอต่อการขยายหมู่บ้าน ต่อมาก็มีชาวบ้านอพยพตามกันมาเรื่อยๆ จนในปี พ.ศ. 2531 นายทา แสนบุ้งค้อ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านโคกมน ได้แยกบ้านโคกมนออกมาเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งคือบ้าน “กกต็น” ที่ตั้งชื่อว่าบ้านกกเต็นนั้นเพราะมีต้นเต็นใหญ่ อายุเก่าแก่ อยู่ในหมู่บ้านเมื่อทำเรื่องแยกหมู่บ้านจากโคกมน จึงได้ตั้งชื่อตามต้นเต็นใหญ่ว่า “บ้านกกเต็น” มาถึงปัจจุบันบ้านกกเต็นมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 87 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 444 คน ชาย 214 คน หญิง 230 คน


อาณาเขตที่ตั้งหมู่บ้าน

ทิศเหนือ ติดกับ บ้านเมตตา หมู่ที่ 17

ทิศใต้ ติดกับ บ้านโคกแฝก หมู่ที่ 7

ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนนองหญ้าปล้อง

ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านโคกแฝก หมู่ที่ 7


สถานที่สำคัญ

วัด 1 แห่ง คือ วัดป่าบ้านกกเต็น


ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นายบุญทัน วงษา ผู้นำทางศาสนา/หมอพราหมณ์

นางทองเลื่อน แดงแก้ว ยาสมุนไพรพื้นบ้านผู้ให้ข้อมูล :นายอมร ศรีนวลหล้า

สิ่งอำนวยความสะดวก