สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี2561

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
-ไม่ระบุ-
โทร:
042808000ต่อ49100
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
https://bizcomlru.wordpress.com/
เฟซบุ๊ก:
https://www.facebook.com/bizcomlruloei..
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-

21765330_534616856883695_3525296294706498006_n.jpg


สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

===========================

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี

รับ ม.6 หรือเทียบเท่า

รับอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือ เทียบเท่า

============================


คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร❗❗

1) ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 สำหรับผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ของระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 และคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียน

2) ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3) ไม่ถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะประพฤติเสื่อมเสีย

4) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง

5) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร ในพุทธศาสนา (เมื่อเข้าศึกษา)

6) มีความประพฤติเรียบร้อย

7) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา

===========================


คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร

กาลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ กาลังศึกษาอยู่ไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

===========================


กำหนดการรับสมัคร

21764906_1941720426093184_8404573627368590030_n.jpg

===========================


หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่กรอกข้อความสมบูรณ์ถูกต้อง (สามารถติดต่อขอสำเนาใบสมัครจากโรงเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.lru.ac.th)

2. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ได้แก่ ใบ ปพ.1 หรือ ใบ รบ. 1 จานวน 1 ฉบับ ที่ระบุเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ที่ระบุ GPA 2 ภาคเรียน สำหรับผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ติดใบสมัคร 1 รูป และ ให้กรรมการรับสมัคร 2 รูป เพื่อติดบัตรประจำตัวผู้สมัคร)

5. ค่าสมัคร 200 บาท

6. แบบรายงานสรุปข้อมูลจากแฟ้มสะสมผลงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

===========================


สอบถามข้อมูล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

>> อาจารย์ชวลิต ยศสุนทร (ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) โทร. 081 049 0191

>> หรือ 042-808-000 ต่อ 49100


สิ่งอำนวยความสะดวก