ร่วมประกวดวาดภาพ "มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ" ชิงทุนรางวัลจำนวนกว่า 100,000 บาท

ร่วมประกวดวาดภาพ"มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"ชิงทุนรางวัลจำนวนกว่า 100,000 บาทประกวดวาดภาพ
ชิงทุนรางวัลจำนวนกว่า 100,000 บาท
ณ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ "กุดป่อง" เทศบาลเมือง จังหวัดเลย

หัวข้อในการประกวดวาดภาพ มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทนักเรียนเข้าประกวด แบ่งเป็น 3 ประเภท
ประเภทที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-6
ประเภทที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3
ประเภทที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 และ อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)

- ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดโดยไม่จำกัดจำนวน
- ให้นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดจัดเตรียมอุปกรณ์ตามกติกาดังนี้
ประเภทที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-6 ใช้เทคนิก สีชอล์ก
ประเภทที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 ใช้เทคนิก สีโปสเตอร์
ประเภทที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 และ อาชีวศึกษา (ปวช.1-3) ใช้เทคนิก สีน้ำ
ใช้กระดาษขนาด A2 15x22 นิ้ว ทุกประเภท

เริ่มกำหนดการ วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 8.00 น. นักเรียนลงทะเบียน ในงานบริเวณการประกวด
เวลา 9.00 น. เริ่มการประกวด
เวลา 14.00 น. สิ้นสุดการประกวด
เวลา 16.00 น. ประกาศผลพร้อมพิธีมอบรางวัลจาก ผู้ว่าราชกาลจังหวัดเลย

รางวัลประกวดทั้ง 3 ระดับ เงินทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
-รางวัลชนะเลศ 1 รางวัล ทุนการศึกษา 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
-รางวัลดีเด่น 1 รางวัล ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
-รางวัลสร้างสรรค์ 1 รางวัล ทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
-รางวัลชมเชย 5 รางวัล ทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3
-รางวัลชนะเลศ 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

-รางวัลดีเด่น 1 รางวัล ทุนการศึกษา 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
-รางวัลสร้างสรรค์ 1 รางวัล ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
-รางวัลชมเชย 5 รางวัล ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ระดับมัธยมศึกษาปีที่4-6
อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)

-รางวัลชนะเลศ 1 รางวัล ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
-รางวัลดีเด่น 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
-รางวัลสร้างสรรค์ 1 รางวัล ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
-รางวัลชมเชย 5 รางวัล ทุนการศึกษา 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผู้ประสารงาน : ครูกิตติพงษ์ ธรรมวรรณ / ผู้จัดการศูนย์ศิลป์สิรินธร โทร . 089-8625806