จารึกวัดห้วยห้าวหลักที่ 1

จารึกวัดห้วยห้าวหลักที่ 1

จารึกด้วยหินชนวน อักษรไทยน้อย จารึกเมื่อ จ.ศ. 969 หรือราว พ.ศ. 2150 จำนวนอักษรจารึก 22 บรรทัด ผู้ค้นพบคือ นายสัมฤทธิ์ สุภามา อ.2 ระดับ 5 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา

เมื่อ พ.ศ. 2533 ปัจจุบันเก็บไว้ที่ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จารึกหลักนี้ อยู่ในสภาพสมบูรณ์ จึงสามารถถอดความได้อย่างครบถ้วน วัดห้วยห้าวเป็นวัดที่สร้างขึ้นโดย พระโพธิสาลราชเจ้า กษัตริย์ครองราชอาณาจักรล้านช้างในช่วง พ.ศ. 2063-2090 และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ในปี พ.ศ. 2150 ตรงกับสมัยพระเจ้าวรวงศาธรรมมิกราช ขึ้นครองราชย์ (พระยาไชยเชฐาธิราช)
แหล่งที่มา
หนังสือ ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของดีไทเลย


นายฐานันคร ศรีสุธรรม