นายอำเภอนาด้วง เปิดโครงการรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ