ท่าอากาศยานเลย ร่วมทำโรงทานและอนุโมทนาบุญกับความสำเร็จของพระ สามเณรที่สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค