กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นของจังหวัดเลย ปี 2560 ณ โรงเรียนต่างชายแดนบ้านหนองแคน