รายงาน: ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ : โรงงาน น้ำตาลมิตรภูหลวง เลย