รายงาน: บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาเลย