THE INSPIRATION OF THAILOEI แรงใจไทเลย Ep2 กมลรัตน์ ยศบุญเรือง

THE INSPIRATION OF THAILOEI :Ep2 กมลรัตน์ ยศบุญเรืองแรงใจไทเลย วันนี้พบกับพี่วิกกี้ จากสาวกรรมกร สู่เจ้าของธุรกิจน้ำแข็ง ที่เริ่มต้นจากครอบครัวและสร้างอาชีพให้ครอบครัวเพื่อความยั่งยืนมาที่นี่รู้เรื่องเมืองเลยwww.gotoloei.com