สวนสัตว์

เที่ยวเชิงนันทนาการ สวนสัตว์ในจังหวัดเลย ที่โดดเด่นที่สุดเลยก็คือ สวนน้ำสวนสัตว์ ที่เหมอะสำหรับเที่ยวแบบครอบครัวที่สุด

เอ.พี.การไฟฟ้า เมืองเลย
รายการ