"ข้อมูลทั่วไป"

ผลการค้นหา 1-10 จาก 11
ลักษณะภูมิประเทศและสภาพธรณีสัณฐาน
หมวด: ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะภูมิประเทศและสภาพธรณีสัณฐาน สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป ของจังหวัดเลย มีภูเขาล้อมรอบตัวเมือง ลักษณะเป็นแอ่งกระทะ สูงจากระดับน้ำทะเล เฉลียประมาณ 250 เมตร ณ สถานีอุตุนิยมวิทยา ซึ่งสามารถแบ่ง...

ลักษณะทางกายภาพ
หมวด: ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะทางกายภาพ ที่ตั้งและอาณาเขตตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 520 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 11,424 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,140,382 ไร่ ทิศเหนือติดต่อกับ ประ...

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
หมวด: ข้อมูลทั่วไป

ตราประจำจังหวัดเลย ความหมายของตราประจำจังหวัดเลยเป็นภาพพระธาตุศรีสองรัก ลักษณะอุเทสิกเจดีย์ สร้างเป็นอนุสรณ์การปักปันเขตแดนในรัชสมัยของสมเด็จพะมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยากับพระเจ้าไชยเชษฐา...

ด้านการคมนาคมและขนส่ง
หมวด: ข้อมูลทั่วไป

การคมนาคมและขนส่ง การเดินทางสู่จังหวัดเลยสามารถเดินทางโดยทางบก ไม่มีเส้นทางรถไฟทางบก มีทางหลวงสายสำคัญ ได้แก่ 1. เส้นทาง กรุงเทพฯ - ชัยภูมิ - เลย ระยะทาง 567 กิโลเมตร 2. เส้นทาง กรุงเทพฯ - ข...

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
หมวด: ข้อมูลทั่วไป

โครงสร้างพื้นฐาน ไฟฟ้า1. ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ และไม่มีไฟฟ้า จำแนกเป็นรายอำเภอ (ข้อมูลเดือน พฤษภาคม 2559)2. จำนวนครัวเรือนที่ไฟฟ้าและปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าแต่ละปี3. แผนการขยายเขตไฟฟ้าให้ครั...

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
หมวด: ข้อมูลทั่วไป

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และสัตว์ป่าสรุปข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ในท้องที่จังหวัดเลย 1. สภาพพื้นที่ป่าจังหวัดเลย ได้มาจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต และภาพถ่ายดาวเทียม Landsat8 บันทึกภาพปี พ.ศ. ...

ด้านประชากร
หมวด: ข้อมูลทั่วไป

ด้านประชากร (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2559) จำนวนประชากร 638,773 คน เพศชาย 321,482 คน เพศหญิง 317,291 คน จำนวนบ้าน (หลัง) 211,437 ครัวเรือน ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559ขอขอบคุณข้อมูลจาก : รายงายประจำ...

ลักษณะการปกครอง
หมวด: ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะการปกครองแบ่งการปกครองออกเป็น 14 อำเภอ 89 ตำบล (ไม่รวมตำบลกุดป่องซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง) 918 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถื่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง ...

สภาพภูมิอากาศ
หมวด: ข้อมูลทั่วไป

สภาพภูมิอากาศ (ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2559)จังหวัดเลยอยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงเดือน มิถุนายน - ตุลาคม จะมีลมมรสุมหรือแนวปะทะโซนร้อน (Inter Tropo...