อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

ตำบล แสงภา อำเภอ นาแห้ว เลย 42170 ประเทศไทย
อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
เที่ยวภูสวนทรายอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย (นาแห้ว)ตั้งอยู่ในเขตอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล มีเนื้อที่ประมาณ 73,225 ไร่ ภูสวนทรายมีสภาพขุนเขาที่สูงสลับซับซ้อนกันในพื้นที่ อำเภอนาแห้ว และมีผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ สภาพป่าโดยส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้นซึ่งมีที่ราบน้อย จุดที่สูงที่สุดประมาณ 1,408 เมตร จากระดับน้ำทะเล สภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี เนื่องจากความสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติซึ่งมีพันธุ์ไม้อยู่หนาแน่น ในช่วงฤดูหนาวอากาศค่อนข้างจะหนาวเย็นมาก
ป่าผืนนี้เป็นส่วนหนึ่งเป็นของป่าสงวนแห่งชาติตั้งป่าผืนนี้ให้เป็นป่าอนุรักษ์ในรูปอุทยานแห่งชาติเนื่องจากกองอำนวยการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคง อำเภอนาแห้ว ฝ่ายทหาร เริ่มแรกต้องการให้เป็นปอดของสมาชิกราษฎรอาสาป้องกันชายแดน แต่เมื่อตระหนักถึงประโยชน์ในการพักผ่อน ในลักษณะป่าเขาลำเนาไพรแล้ว เห็นว่าน่าจะอำนวยประโยชน์แก่ราษฎรโดยทั่วกันอีกด้วย จึงตัดสินใจหาลู่ทางกำหนดให้ป่านาแห้วเป็นอุทยานแห่งชาติ ประกอบกับเนื่องในโอกาสครบ 3 รอบ หรือ 36 พระชนมพรรษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2534 ซึ่งกรมป่าไม้เห็นชอบด้วยเป็นอย่างยิ่ง และตอบสนองความต้องการอนุรักษ์ป่าผืนนี้อย่างจริงจัง
จากสภาพภูมิอากาศอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย มีความชื้นสูง ทำให้ป่าที่อุทยานแห่งชาติภูสวนทรายมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตต่างๆ พันธุ์พืชนานาชนิดรวมทั้งสัตว์ป่า เป็นระบบนิเวศทางธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และรักษา ทั้งสังคมของสิ่งมีชีวิตความหลากหลายชนิดและความสมบูรณ์ของแหล่งพันธุกรรมตามธรรมชาติ เพื่อความยั่งยืนตลอดไป

สถานที่ตั้ง
อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ตั้งอยู่ที่ ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยการเดินทาง
จากอำเภอเมือง จังหวัดเลย ประมาณ 140 กิโลเมตร การเดินทางจากตัวอำเภอเมือง จังหวัดเลย เดินทางเข้าสู่ อำเภอด่านซ้าย เลี้ยวขวาตามทางหลวงหมายเลข 2113 ถึงอำเภอนาแห้ว เข้าบ้านเหมืองแพร่ จากนั้น เลี้ยวซ้ายตามทางหลวงหมายเลข 1268 ผ่าน ตำบลแสงภา และแยกขวาตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1268 (สายย่อย) อีกประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ

ค่าบริการ
อัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท
ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท
ที่กิน
มีจำหน่ายที่จุดบริการนักท่องเที่ยว
ที่พัก
มีที่พักและสามารถกางเต็นท์ค้างแรมได้
เบอร์โทรศัพท์
094-2392498 (ที่ทำการ) , 086-0664147 (หน่วยฯภูหัวฮ่อม)
ของที่ระลึก
มีจำหน่ายที่จุดบริการนักท่องเที่ยว

ข้อมูลจาก :http://park.dnp.go.th/