ใส่บาตรข้าวเหนียว ของคน เชียงคาน ที่สืบทอดกันมาร่วมร้อยปี