ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สาขาย่อยโคกงาม สังกัดสาขาด่านซ้าย