โรงเรียนเลยพิทยาคมจัดโครงการจักรยานยนต์ปลอดภัย ร่วมใจในสถานศึกษาจังหวัดเลย