สพม.19 เปิดโลกทัศน์การศึกษา “โรงเรียนดี ครูเป็นเลิศ”