แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพื้นที่ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จ.เลย