เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ออกเยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย