สพม.19 เสริมศักยภาพครูสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ