วิถีถิ่นเมืองเลย ชาวนาแห้วลากมุ้งล่ากบล่าเขียดยามหน้าแล้ง