ร.ร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย รับสมัครนร. ประถมฯ ทดสอบความรู้วิทย์-คณิต