ประชุม การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย