ทหารบกอาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาณลดพื้นที่เขาหัวโล้นแก้ไขปัญหาภัยแล้ง