จ.เลย ชี้แจงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน "โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์"