กิจกรรมเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดวารีสาร