เวอร์ชันเต็ม: [-- รายงานการประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด --]

เมืองเลย จังหวัดเลย เชียงคาน ภูกระดึง ภูเรือ ภูหลวง ผีตาโขน ด่านซ้าย -> อ่านข่าวเมืองเลย -> รายงานการประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

natapol 2011-11-11 10:56

รายงานการประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด

รายงานการประชุมเฉพาะกิจคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด  ชุดที่ 22/2554
ครั้งที่ 2/2554  วันที่  17  ตุลาคม  2554   เวลา  09.00 น.
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ
----------------
ผู้มาประชุม
1. นายทินกร  นนทการ            ประธานกรรมการ
            2. นายฉลอง  บาลลา            รองประธานกรรมการ
            3. นายสมเจษฎ์  ศรีสมจักร์        รองประธานกรรมการ
            4. นายสุรินทร์  คำครู            เลขานุการ
            5. นายวิมล  แพงโคตร            เหรัญญิก
            6. นางอิสรียา  พจนธารี            กรรมการ
            7. นายวิชัย  ปุรัน                กรรมการ
            8. นายเศรษฐ์  คุณทาบุตร            กรรมการ
            9. นายอิฏฐารมย์  ประชุมวรรณ        กรรมการ
            10. นายสมัย  สายลาด            กรรมการ
            11. นายสมคิด  เกษดา            กรรมการ
            12. นายกิตติชัย  กรวยทอง        กรรมการ
            13. นายสมชาย  ปัทมาลัย            กรรมการ
            14. ว่าที่ พ.ต.ดร.ณัฏฐพล  ตันมิ่ง        กรรมการ
            15. นายจีรศักดิ์  ยายืน            กรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
            1. นายวัฒนะ  สัตยวงศ์ทิพย์        ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
            2. นายทรงพร  กองอาสา            ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
            3. นางสาวยุพา  โง้วตระกูล        หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย
            4. นายปรีชา  กมลรัตน์            ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
            5. นายประมง  อินทรพานิชย์        ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
            6. นายกฤษณ์  ฤทธิ์มนตรี            ทนายความ
เปิดประชุม   เวลา  09.30  น. โดย  นายทินกร  นนทการ   เป็นประธานในที่ประชุม
ประธาน   เมื่อที่ประชุมได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  ก็ขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
ประธาน  เนื่องจากสหกรณ์ฯ  มีความจำเป็นเร่งด่วนในการต่อตั๋วสัญญาใช้เงิน  ธนาคารกรุงเทพ   จำกัด   จำนวน  2  สัญญา  ดังนี้
    1. สัญญาที่ 1    จำนวน  100,000,000  ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)  ซึ่งจะครบกำหนดในการต่อตั๋วสัญญาในวันที่  22  ตุลาคม  2554
    2. สัญญาที่ 2    จำนวน  30,000,000  ล้านบาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)  ซึ่งจะครบกำหนดในการต่อตั๋วสัญญาในวันที่  15  ตุลาคม  2554   โดยสหกรณ์ได้ดำเนินการต่อตั๋วสัญญาเรียบร้อยแล้วในวันที่ 13  ตุลาคม  2554  จึงขออนุญาต
ที่ประชุมนำรายละเอียดดังกล่าวปรากฏในรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่น ๆ   ขอเรียนเพิ่มเติม
ให้ที่ประชุมทราบ
    3.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี   จำกัด    แจ้งความประสงค์เข้าศึกษาดูงานของสหกรณ์  ในวันที่  25 พฤศจิกายน
2554  เวลา  10.00  น.   คณะศึกษาดูงานในครั้งนี้   จำนวน  38  ท่าน   และขอรับประทานอาหารกลางวันในครั้งนี้ด้วย
    4. สหกรณ์ฯ  โดย  เลขานุการ   ผู้อำนวยการสมชาย   ปัทมาลัย  และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้นำกระเช้าดอกไม้มอบให้กับสถาบันการเงินต่าง ๆ  ที่สหกรณ์ใช้บริการอยู่
    5. เพื่อเป็นการปรับปรุงทิวทัศน์สำนักงานสหกรณ์  จึงเสนอขอติดตั้งระบบไฟฟ้า  เพื่อส่องสว่างป้ายด้านหน้าสำนักงาน  และทางเข้า  พร้อมติดสัญญานไฟเพื่อให้สมาชิกได้มองเห็นชัดเจน
    6. เนื่องจากเครื่องรับสัญญานกล้องวงจรปิดของสหกรณ์ดีเอสไอได้นำไปตรวจสอบ  จึงเสนอขอติดตั้งตัวใหม่
เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้  ตามที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  ได้แนะนำ
    ประเด็นเสนอ    เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม    รับทราบและให้ความเห็นชอบตามเสนอโดยออกเสียงเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
เลขานุการ   สำเนารายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22/2554  ครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่ 10  ตุลาคม 2554
จำนวน  5  หน้า  มีคณะกรรมการท่านใดเสนอแก้ไขหรือไม่
    ประเด็นเสนอ    เพื่อโปรดทราบพิจารณารับรอง
มติที่ประชุม     ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยออกเสียงเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
            3.1  แต่งตั้งรองผู้จัดการและรักษาการแทนผู้จัดการ
ประธาน   เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อบังคับ  ข้อ 84  การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ “ถ้าตำแหน่งผู้จัดการว่างลง  และยังไม่ได้แต่งตั้งผู้ใดดำรงตำแหน่งแทน  หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว  ให้รองผู้จัดการ  หรือผู้ช่วยผู้จัดการ   หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน”   และให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  พ.ศ. 2548  ดังต่อไปนี้
    ข้อ 17  การบรรจุแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ให้ดำรงตำแหน่ง  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้
        (2)  ผู้ช่วยผู้จัดการหรือรองผู้จัดการ
    ก.   ต้องได้รับปริญญาตรี  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ซึ่งเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในทางที่สหกรณ์ต้องการ  หรือ
    ข.  ต้องได้รับอนุปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ซึ่งเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาตรีในทางที่สหกรณ์ต้องการ  หรือ
    ค.  ต้องดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์แล้วไม่ต่ำกว่า  3 ปี
        (3)  ผู้จัดการ
    ก.  ต้องมีพื้นฐานความรู้ตาม (2) และดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการในสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1ปี   หรือ
    ข.  ต้องดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการในสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  หรือดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
    ค.  มีวุฒิอื่นที่เหมาะสม  แก่ตำแหน่งตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด  ในกรณีมีเหตุควรยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อนี้   ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเป็นราย ๆ
    ข้อ 18  ประธานกรรมการมีอำนาจบรรจุและแต่งตั้ง  หรือเลื่อนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ให้ดำรงตำแหน่งซึ่งไม่สูงกว่ารองผู้จัดการได้ทุกตำแหน่ง   ภายในจำนวนอัตราตำแหน่งที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
    ข้อ 19  ในการบรรจุแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งเจ้าหน้าที่   ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการ   หรือผู้จัดการ  ให้ประธานกรรมการพิจารณาผู้มีคุณวุฒิ  ความสามารถความชัดเจน  และความเหมาะสมแก่ตำแหน่งเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการก่อน   เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ประธานกรรมการจึงสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
    ประเด็นเสนอ   เพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้ง
ที่ประชุม   ได้พิจารณาพอสมควรมีมติ ดังนี้
มติที่ประชุม    แต่งตั้งให้  นายเสกสรร   วงศาสุข   ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการ  รักษาการผู้จัดการ  ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม
2554   เป็นต้นไป  โดยออกเสียงเป็นเอกฉันท์
            3.2  พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางกฏหมาย
ประธาน    เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22/2554   และในการประชุมครั้งที่แล้วสหกรณ์ได้มอบหมายให้คณะกรรมการทุกท่านได้พิจารณาสำนักงานกฎหมายที่มีความรู้ความสามารถ เข้าเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับสหกรณ์  คณะกรรมการท่านใดจะเสนอข้อมูลเพิ่มเติม
    ประเด็นเสนอ   เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม   แต่งตั้ง  นายกฤช    ฤทธิ์มนตรี   เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของสหกรณ์ฯ โดยออกเสียงเป็นเอกฉันท์
และให้สหกรณ์ออกคำสั่งแต่งตั้งเพื่อรองรับการปฏิบัติงานต่อไป
ประธาน    ในการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางกฏหมาย  ขอฝากทางผู้จัดการ  ให้รีบดำเนินการในส่วนของระบบบัญชี และข้อมูลต่าง ๆ   รายละเอียดการลงนามเบิกจ่ายเงินค่าสลากกินแบ่งรัฐบาล   ให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน   เพื่อเตรียมการแจ้งความดำเนินคดี  และร้องทุกข์กล่าวโทษคณะกรรมการชุดที่ 21/2554  และผู้จัดการสหกรณ์คนเดิม  ด้วย

            3.3  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามงานของคณะกรรมการชุด 21/2554
ประธาน   จากที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 3/2554  คณะกรรมการชุดเดิมได้ทิ้งภาระให้กับคณะกรรมการชุดปัจจุบัน
เพื่อดำเนินการต่อไป  สหกรณ์จึงนำเสนอที่ประชุมขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้
        1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบการว่าจ้างทนายความ
ประธาน    ตามสัญญาจ้างว่าความสหกรณ์  โดย  นายครรชิต   ฤทธิมนตรี   กับฝ่ายทนายความ  โดย  นายสราวุฒิ  -
สิทธิสมาน   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย  แจ้งผลการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของสหกรณ์  ตั้งข้อสังเกตมายังสหกรณ์เพื่อได้พิจารณา  สหกรณ์ควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบ   ตามรายดังต่อไปนี้
        1. นายวิมล   แพงโคตร            ประธานอนุกรรมการ
        2. นายกิตติชัย    กรวยทอง        อนุกรรมการ
        3. นางอิสรียา   พจนธารี            อนุกรรมการ
        4. นายวิชัย   ปุรัน            อนุกรรมการ
        5. นายเศรษฐ์   คุณทาบุตร        อนุกรรมการและเลขานุการ
มติที่ประชุม    รับทราบอนุมัติแต่งตั้งตามเสนอโดยออกเสียงเป็นเอกฉันท์
        2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติกรรม นางสุฎาภรณ์  นครธรรม
ประธาน    ตามที่คณะกรรมการชุดเดิมได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติกรรมการกระทำของ  นางสุฎาภรณ์   นครธรรม  (ผู้จัดการ)  จึงเสนอที่ประชุมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียดตามคำสั่งสหกรณ์  เลขที่  20,21,22/2554    ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
        1. นายสุรินทร์    คำครู            ประธานอนุกรรมการ
        2. ว่าที่ พ.ต.ดร.ณัฏฐพล  ตันมิ่ง        อนุกรรมการ
        3. นายสมัย   สายลาด            อนุกรรมการ
        4. นายสมคิด   เกษดา            อนุกรรมการ
        5. นายเสกสรร   วงศาสุข            อนุกรรมการและเลขานุการ
มติที่ประชุม รับทราบอนุมัติแต่งตั้งตามเสนอโดยออกเสียงเป็นเอกฉันท์
        3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบการลาออกของ  นางจารุวรรณ   บุญพงษ์
ประธาน    ตามที่นางจารุวรรณ  บุญพงษ์   เจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์ได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่  เมื่อวันที่
22  มิถุนายน   2554   คณะกรรมการดำเนินการชุดเดิมยังไม่มีมติให้ลาออก  จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบการลาออกในครั้งนี้สหกรณ์จะดำเนินการอย่างไร  ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
        1. นายทินกร  นนทการ            ประธานอนุกรรมการ
        2. นายฉลอง   บาลลา            อนุกรรมการ
        3. นายอิฏฐารมย์  ประชุมวรรณ        อนุกรรมการ
        4. นายเศรษฐ์   คุณทาบุตร        อนุกรรมการ
        5. นายวิชัย   ปุรัน            อนุกรรมการและเลขานุการ
มติที่ประชุม รับทราบอนุมัติแต่งตั้งตามเสนอโดยออกเสียงเป็นเอกฉันท์
        4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประธาน    เนื่องจากได้มีบุคคลไปดำเนินการขอเปิดบัญชีเงินฝากในนามของสหกรณ์  กับ  ธนาคารกรุงไทย   จำกัด
(สาขาปทุมธานี)  วงเงินที่ขอเปิด  จำนวน  5,000,000  บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)  ในการขอเปิดบัญชีในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร ๆ  จึงแจ้งให้สหกรณ์ดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของธนาคาร  สหกรณ์จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ   ดังรายชื่อต่อไปนี้
        1. นายสมเจษฏ์   ศรีสมจักร์            ประธานอนุกรรมการ
        2. นายจีรศักดิ์   ยายืน                อนุกรรมการ
        3. นายสมชาย   ปัทมาลัย                อนุกรรมการ
        4. นายอิฏฐารมย์  ประชุมวรรณ            อนุกรรมการ
        5. ว่าที่ พ.ต.ดร.ณัฏฐพล  ตันมิ่ง            อนุกรรมการและเลขานุการ
มติที่ประชุม   รับทราบอนุมัติแต่งตั้งตามเสนอโดยออกเสียงเป็นเอกฉันท์
        5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลและความเดือดร้อนของสมาชิก
ประธาน    ตามที่คณะกรรมการ ชุดเดิมได้ดำเนินการจัดซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล  และสลากการกุศล  กับ บริษัท  เทวาสิทธิ์
พิฆเนศ   จำกัด  และ  บริษัท  ศรีโสภามาร์เก็ตติ้ง  จำกัด  จากการกระทำดังกล่าวทำให้สหกรณ์เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง  พร้อมทำหนังสือแจ้งสมาชิกในการที่จะดำเนินการในส่วนการหักเงินสมาชิกชำระหนี้กรณีค้างส่งเงินค่าสลาก   สหกรณ์จึงขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำการตรวจสอบ  และพิจารณาแจ้งระงับการหักเงินสมาชิก  ไปจนกว่าจะดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จ  ตามรายชื่อดังต่อไปนี้  
        1. นายสุรินทร์   คำครู                ประธานอนุกรรมการ
        2. นายสมชาย   ปัทมาลัย                อนุกรรมการ
        3. นายสมัย   สายลาด                อนุกรรมการ
        4. นายสมคิด   เกษดา                อนุกรรมการ
        5. นายเสกสรร   วงศาสุข                อนุกรรมการและเลขานุการ
มติที่ประชุม   รับทราบอนุมัติแต่งตั้งตามเสนอโดยออกเสียงเป็นเอกฉันท์
        6. มอบหมายหน้าที่คณะกรรมการบริหารและกรรมการดำเนินการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน
ประธาน   เพื่อเป็นการให้บริการแก่สมาชิก  จึงขอมอบหมายหน้าที่คณะกรรมการบริหาร  และกรรมการดำเนินการเข้าปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน   ดังต่อไปนี้
        1. นายฉลอง   บาลลา   และ  นายสมชาย   ปัทมาลัย            เข้าปฏิบัติงานทุกวัน  อังคาร
        2. นายทินกร  นนทการ  และ  นายกิตติชัย   กรวยทอง        เข้าปฏิบัติงานทุกวัน  พุธ
        3. นายสมเจษฏ์   ศรีสมจักร์ และ นายอิฏฐารมย์ ประชุมวรรณ    เข้าปฏิบัติงานทุกวัน  พฤหัสบดี
        4. นายสุรินทร์   คำครู  และ นายวิชัย  ปุรัน                เข้าปฏิบัติงานทุกวัน  ศุกร์
        5. นายวิมล  แพงโคตร  และ ว่าที่ พ.ต.ดร.ณัฏฐพล   ตันมิ่ง        เข้าปฏิบัติงานทุกวัน  เสาร์

มติที่ประชุม   รับทราบอนุมัติแต่งตั้งตามเสนอโดยออกเสียงเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
            4.1  เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงิน
ประธาน   เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบวาระที่ 3.1  สหกรณ์จึงเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินกับสถาบันการเงินต่าง ๆ  ที่สหกรณ์ใช้บริการอยู่ในปัจจุบัน  ตามรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้
1. นายทินกร   นนทการ            ประธานกรรมการ
        2. นายฉลอง  บาลลา            รองประธานกรรมการ
        3. นายสมเจษฎ์  ศรีสมจักร์        รองประธานกรรมการ
        4. นายสุรินทร์  คำครู            เลขานุการ
        5. นายวิมล  แพงโคตร            เหรัญญิก
        6  นายเสกสรร   วงศาสุข            รองผู้จัดการ รักการการผู้จัดการ
โดยมีเงื่อนไขในการสั่งจ่าย  ดังนี้ “ให้มีลายมือชื่อ 3 ใน 6 ลายมือชื่อ  โดยให้มีลายมือชื่อผู้จัดการทุกครั้ง”  ทั้งนี้ให้ยกเลิกรายมือชื่อชุดเก่า  และให้ใช้ลายมือชื่อชุดใหม่นี้แทน  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
    ประเด็นเสนอ    เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม   อนุมัติตามเสนอโดยออกเสียงเป็นเอกฉันท์
            4.2 ขอเชิญประชุม
ประธาน    กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  โดย นายพรศักดิ์   เจริญประเสริฐ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มีหนังสือแจ้งให้ประธานกรรมการ  และกรรมการบริหารอีก  2 ท่าน  รวม  3 ท่าน  พร้อมผู้ตรวจสอบกิจการ  2 ท่าน  เข้าประชุมเพื่อหารือร่วมกันกรณีปัญหาการดำเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลของสหกรณ์   ในวันพุธที่ 19  ตุลาคม  2554
เวลา  10.30 น.  ณ  ห้องประชุม  123   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    ประเด็นเสนอ    เพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม
มติที่ประชุม   มอบหมายให้ผู้มีตามต่อไปนี้เข้าร่วมประชุม  ดังต่อไปนี้
            1. นายทินกร  นนทการ        ประธานกรรมการ
            2. นายฉลอง   บาลลา        รองประธานกรรมการ
            3. นายปรีชา  กมลรัตน์        ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
            4. นายประมง  อินทรพานิชย์    ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
            5. นายเสกสรร   วงศาสุข        รองผู้จัดการ            4.3  ขอกู้เงินเพื่อเป็นทุนดำเนินการ
ประธาน   เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องของสหกรณ์    จึงนำเสนอที่ประชุมขอความอนุเคราะห์กู้เงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ  เพื่อเป็นทุนดำเนินการ  ซึ่งวงเงินกู้ยืมประจำปีของสหกรณ์ที่ได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนสหกรณ์สามารถกู้มาเพื่อให้บริการได้ไม่เกิน  4,000,000,000  บาท  (สี่พันล้านบาทถ้วน)  สหกรณ์มีภาระหนี้สินกับสภาบันการเงินอื่น (หนี้คงเหลือ)
จำนวน  2,046,927,087.99  บาท  (สองพันสี่สิบหกล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) สหกรณ์
สามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอื่นได้อีก  จำนวน  1,953,072,912.01 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสามล้านเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบสองบาทหนึ่งสตางค์)  สถาบันการเงินอื่นที่สหกรณ์ใช้บริการ  และส่งเงินงวดชำระหนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ประกอบด้วย
1. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำกัด  (เงินกู้ระยะสั้น)
        2. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสามัญศึกษา  จำกัด  (เงินกู้ระยะสั้น)
        3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล   จำกัด  (เงินกู้ระยะยาว)
        4. สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการ   จำกัด  (เงินกู้ระยะสั้น)
        5. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี   จำกัด  (เงินกู้ระยะสั้น)
สหกรณ์ยังมีภาระกับสถาบันการเงินอื่น ๆ
ประเด็นเสนอ    เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม   อนุมัติให้กู้ได้ตามเสนอโดยออกเสียงเป็นเอกฉันท์
            4.4  การออกพบปะสมาชิก
ประธาน    เพื่อเป็นการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน  จึงนำเสนอที่ประชุมกำหนดตารางการออกพบปะสมาชิก  และการแนะนำคณะกรรมการชุดใหม่  พร้อมเสนอแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  จึงกำหนดตารางการออกพบปะสมาชิกตามกลุ่มต่าง ๆ  จำนวน  5   กลุ่ม  ดังต่อไปนี้
    1. กลุ่มที่ 1   โรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอเมืองเลย   อำเภอท่าลี่   และอำเภอนาด้วง  สถานที่หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เวลา 09.00 น. วันเสาร์ที่ 12  พฤศจิกายน  2554  
    2. กลุ่มที่ 2   โรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอวังสะพุง   อำเภอเอราวัณ    และอำเภอภูหลวง  สถานที่หอประชุมโรงเรียนศรีสงครามวิทยา  เวลา  09.00 น.   วันอาทิตย์ที่ 13  พฤศจิกายน  2554
    3. กลุ่มที่ 3   โรงเรียนในสังกัดอำเภอหนองหิน   อำเภอผาขาว   และอำเภอภูกระดึง  สถานที่หอประชุมโรงเรียน
ภูกระดึงวิทยาคม  เวลา  09.00 น.  วันเสาร์ที่ 19  พฤศจิกายน  2554
    4. กลุ่มที่ 4   โรงเรียนในสังกัดอำเภอเชียงคาน   อำเภอปากชม   สถานที่หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย  เวลา  09.00 น. วันอาทิตย์ที่ 20  พฤศจิกายน  2554
    5. กลุ่มที่ 5   โรงเรียนในสังกัดอำเภอภูเรือ   อำเภอด่านซ้าย   และอำเภอนาแห้ว  สถานที่หอประชุมโรงเรียนภูเรือวิทยา  เวลา  09.00 น. วันเสาร์ที่  26  พฤศจิกายน  2554
    ประเด็นเสนอ    เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม     อนุมัติการออกพบปะสมาชิกตามเสนอ  และจ่ายค่าเบี้ยประชุมในครั้งนี้คนละ  500  บาท  ในหมวดค่าตอบแทนสมาชิกโดยออกเสียงเป็นเอกฉันท์  
ประธาน    มอบหมายให้ผู้จัดการ ประสานงานไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อขอใช้สถานที่  การขอใช้สถานที่สหกรณ์จะสนับสนุนในครั้งนี้โรงเรียนละ  3,000  บาท   และมอบทางงานเลขานุการ  จัดทำแบบสอบถาม   แผ่นพับ  และเอกสารต่าง ๆ   ที่เป็นประโยชน์กับสหกรณ์เพื่อนำเสนอที่ประชุมตามกลุ่มต่าง ๆ    ขอแจ้งคณะกรรมการดำเนินการทุกท่านรถจะออกเดินทาง  เวลา  07.00 น. โดยรถตู้ของสหกรณ์
มติที่ประชุม    รับทราบตามเสนอ
นายฉลอง   บาลลา     เนื่องจากสหกรณ์มีเอกสารสำคัญหลายประการ  สหกรณ์ควรมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเข้าทำการควบคุมดูแล   เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น  หรือสหกรณ์ควรหาวิธีป้องกัน
ประธาน    จากที่ท่านรองประธานเสนอ  ขอเสนอต่อที่ประชุมในการขอจัดซื้อตู้นิรภัย   โดยใช้เงินประมาณในปี 2555
เป็นกรณีเร่งด่วน  โดยมอบให้ผู้จัดการพิจารณาแล้วนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไปในเรื่องของราคา
มติที่ประชุม    รับทราบอนุมัติตามเสนอโดยออกเสียงเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่  5   เรื่องอื่น ๆ
นายกิตติชัย   กรวยทอง     ขอถามผู้จัดการ  ในส่วนของระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สหกรณ์ใช้ในการเก็บขอมูลสมาชิก  มีการสำรองข้อมูลหรือไม่
นายเสกสรร  วงศาสุข     ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลของสหกรณ์  จะเก็บไว้ใน  3  ส่วน  ประกอบด้วย
1.    สำรองข้อมูลในระบบโปรแกรมเอง
2.    สำรองข้อมูลในโปรแกรมหลักของสหกรณ์  หรือตัวSAVEVER  
3.    สำรองข้อมูลที่บริษัทผู้เขียนระบบโปรแกรม  โดยการลิ้งข้อมูลทางหมายเลขโทรศัพท์
มติที่ประชุม    รับทราบ
    ปิดประชุม  เวลา  15.29  น.
                                 (ลงชื่อ)              สุรินทร์  คำครู                 ผู้บันทึกการประชุม
                                                                            (นายสุรินทร์  คำครู)
                                                                                    เลขานุการ

                                           (ลงชื่อ)            ทินกร  นนทการ                  ประธานที่ประชุม
                   (นายทินกร  นนทการ)
                       ประธานกรรมการ
kinnon 2011-11-11 15:52
ผอ. ทินกร  นนทการ  เคยสอนผมสมัยผมอยู่ภูเรือวิทยาด้วย รุ่นโรงเรียนในฝัน    


เวอร์ชันเต็ม: [-- รายงานการประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.039990 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us